Årsmøte 2018

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent, samt 2 medlemmer til å 
underskrive protokollen.
3. Godkjenning av årsmelding
2016/2017
4. Godkjenning av regnskap 2016/2017
5. Styrets forslag til budsjett
2018
6. Valg av styre og oppgavefordeling for 2018
7. Innkomne saker:
• Nettside status quo og forslag til fremdrift , praktisk økt m overføring av kunnskap/opplæring av nytt styre
• Evt.

8. Besøk på Emma sansehus